کامديده ها!( کساني که نامشان در آمده و کامياب شده اند) بايد بهترين برنامه را ارائه کنند: چون فکر مي کنند مردم به برنامه ها راي مي دهند. در حاليکه همه برنامه ها مشابه هم هست، و هيچکدام هم عملي نيست. برنامه نويسي براي مديران، سابقه بسيار طولاني دارد. چون همه مديران برنامه نويس نبودند! لذا لازم بود يک برنامه نويس پيش آنها باشد. يا اينکه برنامه نويس کار خودش را انجام دهد، و مديران هم کار خودشان را. شايد قديمي ترين برنامه آن چيزي بوده که: خداوند به حضرت آدم ياد داده است. قديمي ترين انسان هوشمند در غار هاي لرستان پيدا شده، مربوط به 65هزار سال پيش است.  چون عمر انسان ها هزار ساله بوده، لذا بعيد نيست آن شخص از نواده هاي حضرت آدم باشد. 65هزار سال بعد بشر توانست به روشي دست يابد که: به آن پيوست برنامه! مي گويند. براي هر کاري بايد يک برنامه داشت. ادامه مطلب.

برنامه ريزي بيل گيتس

برنامه ريزي يکساله

برنامه هايي براي رئيس جمهور آينده

کانديداي رياست جمهوري چه برنامه هايي بايد داشته باشد؟

بهترين برنامه براي کانديداها(کام ديده ها)

برنامه يعني چه؟

برنامه ,ها ,هم ,نويس ,مي ,چون ,برنامه نويس ,بهترين برنامه ,65هزار سال ,يک برنامه ,برنامه ها

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
sectionaldoor3 synchlustpanhy pichakrayanehsaba frectalis خانواده برتر هر چی که بخوای مادر بهترین نرم افزار CRM روزنوشت های یه کنکوری پانی خانم